ต้นสังกัด

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐(One Map) ปีงบประมาณ 2561
2. โครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล (ปี พ.ศ. 2562)
3. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
4. โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2562
5. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก
6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1:4,000 (ปี พ.ศ. 2562)
7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินสำหรับการประเมินความเสื่อมโทรมของดิน